SIGA

Accés al SIGA només amb certificat

Botiga On-line

Nova tenda on-line amb productes i serveis per a la vostra oficina. El 0,7% de la facturació anirà destinat a ONGs d’ajuda a la infància.

Sala Segona. Sentència 55/2019, de 6 de maig de 2019. Recurs d’empara 1656-2017. Promogut per Dª Sonia Furment Mañe respecte las resolucions del lletrat de l’administració de justicía de la Sala Quarta del Tribunal Suprem que varen tenir per no presentada la seva impugnació del recurs de casació per la unificació de doctrina deduït en contra seva. Vulneració del dret a la tutela judicial sense indefensió: resolucions que rebutjen la tramitació d’escrits procesals per un error sofert al carregar les dades del formulari normalitat que s’ha cumplimentar a la plataforma Lexnet.

El Col·legi

JUNTA DE GOVERN:

DEGANA: Excma. Sra. Marta Martínez Gellída

VICEDEGANA: Il·lma. Sra. Laura Fresquet Arques

DIPUTAt 1r: Il·lm. Sr. Vicent L. Sagrera Vilaplana

DIPUTADA 2a: Il·lma. Sra. Cinta Sanz Cantó

DIPUTAT 3r: Il·lm. Sr. Joan Josep Duart Albiol

SECRETARI: Il·lm. Sr. Joaquim Gasulla Ferre

BIBLIOTECARI: Il·lm. Sr. Jose Joaquim Zaragoza Anglès

TRESORERA: Il·lma. Sra. Anna Suarez Bellot

 • Què és?

  L’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa és una corporació de dret públic de caràcter professional, emparada per la llei, que té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per a acomplir les seves funcions.

 • Què fa?

  Vetllar per l’ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans, així com exercir la jurisdicció disciplinària en matèries que siguin professionals i col·legials.

 • Qui és el col·legiat?

  Advocats exercents i no exercents.

 • A qui dóna servei?

  Als col·legiats, vetllant per la seva professió, i a la ciutadania, tant prestant aquells serveis que les administracions públiques l’hi deleguen, com altres que, des del propi col·legi, en exercici de la seva resonsabilitat en vers la societat estima oportú oferir.

(c) 2019 – Il.lustre Col.legi d’Advocats i Advocades de Tortosa