Sala Segona. Sentència 55/2019, de 6 de maig de 2019. Recurs d’empara 1656-2017. Promogut per Dª Sonia Furment Mañe respecte las resolucions del lletrat de l’administració de justicía de la Sala Quarta del Tribunal Suprem que varen tenir per no presentada la seva impugnació del recurs de casació per la unificació de doctrina deduït en contra seva. Vulneració del dret a la tutela judicial sense indefensió: resolucions que rebutjen la tramitació d’escrits procesals per un error sofert al carregar les dades del formulari normalitat que s’ha cumplimentar a la plataforma Lexnet.

El Col·legi

JUNTA DE GOVERN:

DEGANA: Excma. Sra. Marta Martínez Gellída

VICEDEGANA: Il·lma. Sra. Laura Fresquet Arques

DIPUTAt 1r: Il·lm. Sr. Vicent L. Sagrera Vilaplana

DIPUTADA 2a: Il·lma. Sra. Cinta Sanz Cantó

DIPUTAT 3r: Il·lm. Sr. Joan Josep Duart Albiol

SECRETARI: Il·lm. Sr. Joaquim Gasulla Ferre

BIBLIOTECARI: Il·lm. Sr. Jose Joaquim Zaragoza Anglès

TRESORERA: Il·lma. Sra. Anna Suarez Bellot

(c) 2019 – Il.lustre Col.legi d’Advocats i Advocades de Tortosa