Nova pàgina web redissenyada

Cens col·legialTenda On-lineAdaptat als dispositius mòbilsConstantment actualitzada

Nou disseny

Nova web actualitzada, adaptada a dispositius mòbils.

Botiga On-line

Nova tenda on-line amb productes i serveis per a la vostra oficina. El 0,7% de la facturació anirà destinat a ONGs d’ajuda a la infància.

Felic Sant Ramon!!

Feliç Sant Ramon!!!

El proper dilluns tindreu ja a disposició la renovada part privada i la botiga on-line!

Part privada en transició fins dilluns

La part privada no estarà operativa fins dilluns.

per qualsevol incidència, teniu a disposició el correu

advocats@serveis-it.com

El Col·legi

JUNTA DE GOVERN:

DEGÀ: Excm. Sr. Xavier Faura Sanmartín

VICEDEGANA: Il·lm. Sra. Marta Martínez Gellída

DIPUTAt 1r: Il·lm. Sr. Vicent L. Sagrera Vilaplana

DIPUTADA 2a: Il·lma. Sra. Cinta Sanz Cantó

DIPUTAT 3r: Il·lm. Sr. Joan Josep Duart Albiol

SECRETÀRIA: Il·lma. Sra. Laura Fresquet Arques

BIBLIOTECARI: Il·lm. Sr. Jose Joaquim Zaragoza Anglès

TRESORERA: Il·lma. Sra. Anna Suarez Bellot

 • Què és?

  L’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa és una corporació de dret públic de caràcter professional, emparada per la llei, que té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per a acomplir les seves funcions.

 • Què fa?

  Vetllar per l’ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans, així com exercir la jurisdicció disciplinària en matèries que siguin professionals i col·legials.

 • Qui és el col·legiat?

  Advocats exercents i no exercents.

 • A qui dóna servei?

  Als col·legiats, vetllant per la seva professió, i a la ciutadania, tant prestant aquells serveis que les administracions públiques l’hi deleguen, com altres que, des del propi col·legi, en exercici de la seva resonsabilitat en vers la societat estima oportú oferir.