PROCEDENTS D’ALTRE COL·LEGI / NO RESIDENTS EXERCENTS

Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació:

1. Instància dirigida a l’Excm. Sr. Degà. (Descarregar word / pdf)

2. Certificat del Col·legi de procedència. (Certificat original)

3. Certificat del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya. (Tlf. 934875068)

4. Certificat del Consejo General de la Abogacía Española. (Tlf. 915233978)

5. Fotocòpia compulsada del DNI.

6. Una fotografia format carnet.

7. Domiciliació bancària. (Descarregar word / pdf)

8. Fitxa de dades. (Descarregar word / pdf)

9. Fotocòpia compulsada de l’últim rebut pagat de la Mútua corresponent, o bé, del RETA:

a. Mútua de Catalunya. (Tel. 932077775)

b. Mutualidad de la Abogacía Española. (Tel. 902255050)    

c. Règim Especial d’Autònoms (RETA).


PROCEDENTS D’ALTRE COL·LEGI / RESIDENTS EXERCENTS

Requisit obligatori:

Tenir despatx dins de la demarcació del Col·legi.

Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació:

1. Instància dirigida a l’Excm. Sr. Degà. (Descarregar word / pdf)

2. Certificat del Col·legi de procedència. (Certificat original)

3. Certificat del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya. (Tlf. 934875068)

4. Certificat del Consejo General de la Abogacía Española. (Tlf. 915233978)

5. Fotocòpia compulsada del DNI.

6. Una fotografia format carnet.

7. Domiciliació bancària.(Descarregar word / pdf)

8. Fitxa de dades (Descarregar word / pdf)

9. Fotocòpia compulsada de l’últim rebut pagat de la Mútua corresponent, o bé, del RETA:

a. Mútua de Catalunya. (Tel. 932077775)

b. Mutualidad de la Abogacía Española. (Tel. 902255050)    

c. Règim Especial d’Autònoms (RETA).

10. Sol·licitud a l’Assegurança de Responsabilitat Civil. (Pagament anual) (Descarregar word / pdf)

11. Sol·licitud carnet col·legial i signatura electrònica (Descarregar word / pdf)

12. Sol·licitud correu electrònic amb el domini del Col·legi (gratuït).(Descarregar word / pdf)

Documentació optativa i voluntària:

13. Sol·licitud d’incorporació al Grup d’Advocats Joves. (Advocats < 38 anys) (Descarregar pdf)

14. Sol·licitud gratuïta d’incorporació al Servei de Normalització Lingüística. (Llengua Catalana) (Descarregar word / pdf)Primera Col·legiació No Exercents

Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació:
 

1. Instància dirigida a l’Excm. Sr. Degà.
(Descarregarword /pdf)

2. Partida de naixement. (Certificat o fotocòpia compulsada)

3. Certificat de penals. (Certificat original)

4. Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat en dret o del resguard.

5. Fotocòpia compulsada del DNI.

6. Una fotografia format carnet.

7. Domiciliació bancària.
(Descarregarword / pdf)

8. Fitxa de dades
(Descarregarword / pdf)

Documentació optativa i voluntària:
9. Sol·licitud d’incorporació al Grup d’Advocats Joves. (Advocats < 38 anys)
(Descarregarpdf)
10. Sol·licitud gratuïta d’incorporació al Servei de Normalització Lingüística.      (Llengua Catalana)
(Descarregarword /pdf)  

11. Sol·licitud carnet col·legial i signatura electrònica
(Descarregarword / pdf)   12. Sol·licitud correu electrònic amb el domini del Col·legi (gratuït).
(Descarregarword / pdf)

12. Sol·licitud correu electrònic amb el domini del Col·legi (gratuït).
(Descarregarword / pdf)

Primera Col·legiació Residents Exercents

Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació:

1. Instància dirigida a l’Excm. Sr. Degà. 
(Descarregar word / pdf)

2. Partida de naixement. (Certificat o fotocòpia compulsada)

3. Certificat de penals. (Certificat original)

4. Fotocòpia compulsada del títol de Llicenciat en Dret o del resguard.

5. Fotocòpia compulsada del DNI.

6. Una fotografia format carnet.

7. Domiciliació bancària. 
(Descarregar word / pdf)

8. Declaració d’incompatibilitat. 
(Descarregar word pdf)

9. Fitxa de dades 
(Descarregar word / pdf)

10. Sol·licitud d’ingrés a una de les dues Mútues, o bé, al RETA: 

a. Mútua de Catalunya. (Tel. 932077775) 
(Documentació per emplenar a la Secretaria del Col·legi)
– Fotocòpia de la partida de naixement.
– Certificat de col·legiació.
– Domiciliació bancària.   b. Mutualidad de la Abogacía Española. (Tel. 902255050)
(Documentació per emplenar al Col·legi
– Fotocòpia de la partida de naixement.
– Certificat de col·legiació.
– Domiciliació bancària.   c. Fotocòpia compulsada de la inscripció al Règim Especial d’Autònoms (RETA) i del rebut del pagament.  

11. Sol·licitud a l’Assegurança de Responsabilitat Civil. (Pagament anual)
(Descarregarword / pdf)  
12. Sol·licitud carnet col·legial i signatura electrònica.
(Descarregarword / pdf)  
13. Sol·licitud correu electrònic amb el domini del Col·legi (gratuït). 
(Descarregarword / pdf)   Documentació optativa i voluntària:
14. Sol·licitud d’incorporació al Grup d’Advocats Joves. (advocats < 38 anys) 
(Descarregarpdf
15. Sol·licitud gratuïta d’incorporació al Servei de Normalització Lingüística. (Llengua Catalana
(Descarregarword / pdf)