Els membres del Grup d’Advocats Joves del nostre Col·legi es classifiquen en tres tipologies diferents: els/les membres de ple dret; els/les membres adherits i els/les membres col·laboradors.
Són membres de ple dret tots aquells advocats i advocades en exercici menors de 40 anys i inscrits al nostre Col·legi, o que, tot i superar l’edat indicadaportin menys de 5 anys d’exercici.
Tots aquells advocats i advocades no exercents inscrits al Iltre. Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa tindran la consideració de membres adherits en el moment en què sol·liciten la seva inclusió al Grup. També ostentaran aquesta categoria aquells membres de ple dret que deixin de complir els requisits establerts estatutàriament i que desitgin seguir formant part del GAJ.
En darrer terme, es consideraran membres del Grup, en condició de col·laboradors, totes aquelles persones que per voluntat pròpia sol·licitin col·laborar amb el Grup.
Es regeix pels seus propis Estatuts i té un comitè Executiu format per 5 companys i una Assemblea General, que és el màxim òrgan decisori.
Els càrrecs del Comitè Executiu es renoven cada dos anys, i és el Comitè qui s’encarrega de representar el Grup dins i fora del nostre Col·legi com també d’estudiar, preparar i organitzar les diferents activitats.
Les obligacions que comporta formar part del Grup són l’abonament trimestral d’una quota de 9 €, com aportació per mantenir el Grup i sufragar en part, les activitats que organitza.
El nostre Grup d’Advocats Joves ofereix diverses activitats als seus membres. En primer lloc, dóna informació i assessorament sobre els mitjans de què disposa el Col·legi, els serveis que ofereix, etc. En segon lloc, procura la defensa dels interessos dels joves advocats davant el Col·legi, demanant nous serveis, i totes aquelles reivindicacions i inquietuds que ens plantegen els membres del nostre Grup.
Així mateix, el Grup organitza una sèrie d’activitats culturals i d’interès jurídic. Així, periòdicament organitzem tertúlies jurídiques, sobre temes d’actualitat en el nostre món jurídic, relacionats amb la nostra professió, com ara novetats legals i reformes normatives, dret propi de les nostres comarques, etc. També organitzem conferències, amb l’assistència de ponents destacats en la matèria a tractar.
La part lúdica i festiva també té lloc en el nostre Grup, mitjançant els dinars, sopars i sortides que periòdicament celebrem, com també l’organització de concursos de parxís, trivial, guinyot i tornejos de pàdel, el dia de Sant Ramon de Penyafort.
Si desitges més informació sobre nosaltres, tens alguna proposta, dubte o suggeriment, pots posar-te en contacte amb nosaltres per mitjà del següent correu electrònic: gaj@advocatstortosa.org .

La Junta Directiva del Grup D’Advocats Joves de Tortosa (GAJ)

Presidenta
Oona Tomàs Quixal
Vicepresident
Joaquim Gasulla Ferre
Secretària
Anna Rehues Grau
Tresorera
Anna Salaet Madorran
1r vocal
Edgar Jordi Bartolomé EscuderoButlleta d’inscripció