Primera Col·legiació No Exercents

Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació:
 

1. Instància dirigida a l’Excm. Sr. Degà.
(Descarregarword /pdf)

2. Partida de naixement. (Certificat o fotocòpia compulsada)

3. Certificat de penals. (Certificat original)

4. Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat en dret o del resguard.

5. Fotocòpia compulsada del DNI.

6. Una fotografia format carnet.

7. Domiciliació bancària.
(Descarregarword / pdf)

8. Fitxa de dades
(Descarregarword / pdf)

Documentació optativa i voluntària:
9. Sol·licitud d’incorporació al Grup d’Advocats Joves. (Advocats < 38 anys)
(Descarregarpdf)
10. Sol·licitud gratuïta d’incorporació al Servei de Normalització Lingüística.      (Llengua Catalana)
(Descarregarword /pdf)  

11. Sol·licitud carnet col·legial i signatura electrònica
(Descarregarword / pdf)   12. Sol·licitud correu electrònic amb el domini del Col·legi (gratuït).
(Descarregarword / pdf)

12. Sol·licitud correu electrònic amb el domini del Col·legi (gratuït).
(Descarregarword / pdf)