Primera Col·legiació Residents Exercents

Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació:

1. Instància dirigida a l’Excm. Sr. Degà. 
(Descarregar word / pdf)

2. Partida de naixement. (Certificat o fotocòpia compulsada)

3. Certificat de penals. (Certificat original)

4. Fotocòpia compulsada del títol de Llicenciat en Dret o del resguard.

5. Fotocòpia compulsada del DNI.

6. Una fotografia format carnet.

7. Domiciliació bancària. 
(Descarregar word / pdf)

8. Declaració d’incompatibilitat. 
(Descarregar word pdf)

9. Fitxa de dades 
(Descarregar word / pdf)

10. Sol·licitud d’ingrés a una de les dues Mútues, o bé, al RETA: 

a. Mútua de Catalunya. (Tel. 932077775) 
(Documentació per emplenar a la Secretaria del Col·legi)
– Fotocòpia de la partida de naixement.
– Certificat de col·legiació.
– Domiciliació bancària.   b. Mutualidad de la Abogacía Española. (Tel. 902255050)
(Documentació per emplenar al Col·legi
– Fotocòpia de la partida de naixement.
– Certificat de col·legiació.
– Domiciliació bancària.   c. Fotocòpia compulsada de la inscripció al Règim Especial d’Autònoms (RETA) i del rebut del pagament.  

11. Sol·licitud a l’Assegurança de Responsabilitat Civil. (Pagament anual)
(Descarregarword / pdf)  
12. Sol·licitud carnet col·legial i signatura electrònica.
(Descarregarword / pdf)  
13. Sol·licitud correu electrònic amb el domini del Col·legi (gratuït). 
(Descarregarword / pdf)   Documentació optativa i voluntària:
14. Sol·licitud d’incorporació al Grup d’Advocats Joves. (advocats < 38 anys) 
(Descarregarpdf
15. Sol·licitud gratuïta d’incorporació al Servei de Normalització Lingüística. (Llengua Catalana
(Descarregarword / pdf)