PROCEDENTS D’ALTRE COL·LEGI / NO RESIDENTS EXERCENTS

Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació:

1. Instància dirigida a l’Excm. Sr. Degà. (Descarregar word / pdf)

2. Certificat del Col·legi de procedència. (Certificat original)

3. Certificat del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya. (Tlf. 934875068)

4. Certificat del Consejo General de la Abogacía Española. (Tlf. 915233978)

5. Fotocòpia compulsada del DNI.

6. Una fotografia format carnet.

7. Domiciliació bancària. (Descarregar word / pdf)

8. Fitxa de dades. (Descarregar word / pdf)

9. Fotocòpia compulsada de l’últim rebut pagat de la Mútua corresponent, o bé, del RETA:

a. Mútua de Catalunya. (Tel. 932077775)

b. Mutualidad de la Abogacía Española. (Tel. 902255050)    

c. Règim Especial d’Autònoms (RETA).